Action

Local action เปิดพื้นที่ในการลงมือทำ สร้างความร่วมมือกับมิตรเมืองหลากหลายกลุ่ม เปิดรับข้อเสนอและแนวคิดใหม่ๆ จากคนทุกกลุ่ม สร้างโอกาสในการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเมืองไปพร้อมกัน ผ่านกิจกรรม 4 ประเภทหลัก ได้แก่ Seminar, Education Workshop, Design Initiatives และ Community Engagement

ปิยา ลิ้มปิติ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเมือง

ชำนาญวิทย์ คำนวนศักดิ์ ผู้ช่วยวิจัยที่ต้องการแก้ปัญหาเมืองผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Filter by:
Action Type